Ko je sve sa estrade ugradio prsten na želudac!?


Objavljeno: 2020-02-21 10:15Po­ma­ma za ugra­d­njom pr­ste­na oko že­lu­ca uči­ni­la je da se sve vi­še le­ka­ra iz pri­vat­ne pra­k­se spe­ci­ja­li­zu­je za tu in­te­r­ve­n­ci­ju, što je oče­ki­va­no do­ve­lo do to­ga da ta­kva ope­ra­ci­ja pos­ta­ne znat­no je­f­ti­ni­ja.


Foto: Prstenom oko želuca za manje kilograma

Tre­nu­t­no taj za­hvat ko­šta 4.000 evra i u Beo­gra­du pos­to­ji vi­še kli­ni­ka gde se to mo­že ura­di­ti, a na­j­po­pu­lar­ni­ja je jed­na u ko­joj ra­di do­k­tor (ime po­zna­to re­da­k­ci­ji) ko­ji je pr­sten oko že­lu­ca ugra­dio Ani Ni­ko­lić, Da­r­ku La­zi­ću, De­ja­nu Mi­li­će­vi­ću i dru­gi­ma.

 

Emi­na Ja­ho­vić je me­đu pr­vi­ma s jav­ne sce­ne ugra­di­la pr­sten oko že­lu­ca, i to pre vi­še od de­set go­di­na, po­što se pla­ši­la da se ne ugo­ji, jer je ina­če to­me bi­la sklo­na, sa­zna­je Ku­rir.

 

U tom pe­rio­du u Sr­bi­ji ni­je to­li­ko bi­la po­pu­lar­na ugra­d­nja pr­ste­na po­mo­ću kog se za kra­t­ko vre­me do­la­zi do ideal­ne te­ži­ne. Ja­ho­vi­će­va je taj za­hvat izve­la u ta­j­nos­ti, ali je Ku­rir ipak do­šao do sa­zna­nja o to­me.

 

- Na po­če­t­ku pe­va­č­ke ka­ri­je­re Emi­na je že­le­la mno­go to­ga da pro­me­ni na svom izgle­du jer je bi­la ja­ko ne­za­do­vo­lj­na. Mi­slim da je ona pr­va jav­na li­č­nost ko­ja je ura­di­la pr­sten oko že­lu­ca ka­ko bi se osi­gu­ra­la da se ni­kad ne ugo­ji. Pre to­ga je mo­ra­la ko­n­stan­t­no da dr­ži isc­r­plju­ju­će di­je­te i da stro­go vo­di ra­ču­na o uno­su ka­lo­ri­ja. Le­kar ko­ji ju je ope­ri­sao bio je za­ču­đen nje­nom že­ljom, s ob­zi­rom na to da je bi­la vi­t­ka, ali pri­stao je da ura­di za­hvat. Pos­to­pe­ra­ti­v­ni tok bio je mu­čan, jer je vi­še od tri ne­de­lje stal­no po­vra­ća­la, ali se ka­sni­je to no­r­ma­li­zo­va­lo - ka­že naš izvor bli­zak pe­va­či­ci.

 

Ubr­zo po­sle to­ga je na­sta­vi­la sa este­t­skim ope­ra­ci­ja­ma, s tim što je ta­da pre­šla na ko­re­k­ci­ju li­ca.


Izvor: Kurir

Copyright © 2015-2022 Radio BN. Sva prava zadržana.

Razvoj: Slađan Milovanović.